Sơ đồ tổ chức và chức năng

Giới thiệu khái quát chức năng các bộ phận

Xem chi tiết quyền và nghĩa vụ của: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông:
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty…

Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông…

Ban Kiểm Soát:
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông…

Tổng giám đốc:
Tổng giám đốc đứng đầu Ban Giám đốc Công ty, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao…

Ban tổ chức – Hành chính:
Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, năng động, hiệu quả, phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành chính, an toàn lao động, đối ngoại, pháp chế và các Tổ chức đoàn thể, hạ tầng.

Ban Tài chính – Kế hoạch:
Tham mưu cho Tổng Giám đốc về hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn; hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức triển khai các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán… quản lý vật tư và tài sản nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ban Kinh doanh:
Tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh nước sạch của Công ty; tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.

Ban Kỹ thuật:
Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về kỹ thuật thi công, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình và dự án đầu tư; quản lý xe máy thiết bị; đóng vai trò chính trong việc quản lý kỹ thuật và vận hành mạng lưới cấp nước của Công ty, quản lý thất thoát nước đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định và hiệu quả.

Ban Quản lý dự án:
Thay mặt Công ty tổ chức thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, quản lý, giám sát và điều hành việc thực hiện các dự án.

Ban Quan hệ khách hàng:
Ban Quan hệ khách hàng gồm 3 tổ là: Tổ Thanh tra chuyên ngành cấp nước; Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin về khách hàng; Tổ Nghiên cứu, Phân tích và dự báo (các vấn đề liên quan tới công tác quản lý khách hàng). Mỗi tổ trong Ban Quan hệ khách hàng có chức năng và nhiệm vụ đặc thù.

Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư:
Thực hiện công tác tư vấn xây dựng công trình (đặc biệt đối với các công trình cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật); xúc tiến đầu tư đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Trung tâm cơ điện – Chi nhánh của Công ty:
Là đơn vị trực tiếp kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa đồng hồ nước lạnh cơ khí; Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước và hệ thống điện; Thi công lắp đặt đồng hồ nước, các hạng mục về cơ điện,… theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Trung tâm Thông tin:
Trung tâm Thông tin là một Tổ tư vấn giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.

Các Khối ghi thu và Trạm:
Là đơn vị trực tiếp quản lý khách hàng sử dụng nước và các vấn đề liên quan đến cấp nước trên địa bàn được giao, tổ chức thực hiện quy trình ghi đọc đồng hồ, thu tiền nước và vận hành các Trạm bơm nước, Trạm sản xuất nước; là trung gian tiếp nhận và phản hồi thông tin giữa Công ty và khách hàng; thực hiện vận hành van và chữa vỡ đối với một số tuyến ống theo phân cấp của Công ty.

Các Đội Xây lắp:
Triển khai thực hiện các dự án, thi công các công trình xây dựng cấp thoát nước, thi công lắp đặt các hạng mục về điện, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp v.v… theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Free WordPress Themes, Free Android Games