VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Nơi ra công bố
Hiệu lực
Tiêu đề hoặc nội dung tóm lược
  Chính phủ 01/07/2017  Qui định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Bộ LĐTBXH 15/06/2017  Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của CP qui định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ QG về việc làm về chính sách việc làm công
  Bộ Tài Chính 12/06/2017  Sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính
  Bộ Tài Chính 02/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/Tt-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
  Bộ Tài Chính 01/06/2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
  Chính phủ 01/06/2017  Qui định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  Chính phủ 01/06/2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Bộ Xây Dựng 15/05/2017  Qui định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
  Bảo hiểm XH VN 01/05/2017  Ban hành qui trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấp nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
  Bộ xây dựng 01/05/2017 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
  Bộ xây dựng 01/05/2017 Công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
  Bộ xây dựng 01/05/2017  Công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (bổ sung)
  Kiểm toán NN 01/05/2017  Ban hành qui định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước
  Bộ tài chính 12/04/2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông thư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
  Kiểm toán NN 10/04/2017  Ban hành Qui định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
  Bộ xây dựng 01/04/2017  Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
  UB CK NN 31/03/2017  Ban hành qui chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  Tổng cục thuế 29/03/2017  hướng dẫn việc hạch toán kế toán thuế, chuyển đổi dữ liệu mục lục ngân sách và sửa đổi, bổ sung nội dung về chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế
  Bộ xây dựng 01/03/2017  Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  BỘ LĐTBXH 11/02/2017  Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
  UBND TP.HN 09/02/2017  Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
  Chính phủ 07/02/2017  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017 - Ưu tiên vốn tín dụng cho DN vừa và nhỏ
  Quốc hội 01/01/2017  Điểm mới 7 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.