Quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng sử dụng nước

a. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

 1. Yêu cầu đơn vị cấp nước phải cung cấp nước sạch đảm bảo về chất lượng theo nội dung đã đạt được thỏa thuận trong Hợp đồng; kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm và khắc phục các sự cố gây ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cấp nước cho Khách hàng.
 2. Yêu cầu đơn vị cấp nước cung cấp hoặc giới thiệu văn bản pháp luật có liên quan đến việc mua bán nước sạch; cung cấp các thông tin về chất lượng nước sạch.
 3. Yêu cầu đơn vị cấp nước phải phối hợp và cung cấp các thông tin liên quan đến việc kiểm tra thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

b. Khách hàng sử dụng nước có các nghĩa vụ sau:

 1. Thanh toán tiền nước theo hóa đơn hàng tháng do Đơn vị cấp nước phát hành và các chi phí liên quan (nếu có) đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng.
 2. Sử dụng nước theo đúng mục đích đã đăng ký. Khi có thay đổi về mục đích sử dụng nước thì phải thông báo cho Đơn vị cấp nước để áp lại giá nước theo quy định.
 3. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên của Đơn vị cấp nước thực hiện việc ghi đọc đồng hồ, thu tiền nước, kiểm tra việc sử dụng nước và sửa chữa, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước.
 4. Kịp thời thông báo cho Đơn vị cấp nước khi phát hiện các sự cố về chất lượng nước, áp lực nước hoặc sự bất bình thường của đồng hồ nước và hệ thống cấp nước.
 5. Bảo vệ nguyên trạng hệ thống cấp nước, đường ống, đồng hồ nước, thiết bị cấp nước sạch và các kẹp chì niêm phong đã được Đơn vị cấp nước lắp đặt theo đúng các quy định, hướng dẫn của Đơn vị cấp nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 6. Không được sử dụng máy bơm hút nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước; Không được tự ý cải tạo, sửa chữa đường ống nước từ đồng hồ trở ra và không được tự ý kéo thêm đường nước vào cho các hộ khác sử dụng nước; Không được làm sai lệch chỉ số đồng hồ nước; Chịu trách nhiệm về khối lượng nước thất thoát, rò rỉ sau cụm đồng hồ nước.
 7. Không được gây trở ngại khi Đơn vị cấp nước thực hiện quyền quản lý, kiểm tra và khai thác trên hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước.
 8. Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ khác được nêu trong Hợp đồng và các quy chế về quản lý, sử dụng nước sạch theo quy định của pháp luật.
 9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường các thiệt hại gây ra cho Đơn vị cấp nước khi có các hành vi vi phạm đến mạng lưới cấp nước, cũng như sử dụng nước trái phép.

Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị cấp nước:

Đơn vị cấp nước có các nghĩa vụ sau:

 1. Cung ứng nước sạch và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp để duy trì và cải thiện điều kiện cấp nước.
 2. Đảm bảo các đồng hồ đo nước được lắp đặt cho Khách hàng đã được kiểm định và thực hiện việc bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ.
 3. Tiếp nhận và giải quyết theo quy định các kiến nghị, yêu cầu của Khách hàng về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng nước sạch đã được thỏa thuận tại hợp đồng này và các quy định hiện hành.
 4. Khi ngừng cấp nước để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch phải thông báo trước cho Khách hàng.
 5. Thông báo, niêm yết công khai các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Đơn vị cấp nước tại các địa điểm giao dịch mà Khách hàng cần biết để thực hiện.

Đơn vị cấp nước có các quyền sau:

 1. Được vào khu vực quản lý của Khách hàng để kiểm tra và thực hiện các nghiệp vụ cấp nước: Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với máy nước, thao tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đường ống, đồng hồ đo nước. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nước theo hợp đồng của Khách hàng.
 2. Yêu cầu Khách hàng thanh toán tiền nước và các chi phí liên quan khác đúng thời hạn theo quy định và khắc phục các trở ngại để thực hiện việc ghi đọc đồng hồ, thu tiền nước và kiểm tra theo điều 2.1 khoản này.
 3. Ngừng dịch vụ cấp nước được thực hiện như sau:
 • Trường hợp Khách thanh toán tiền nước, Đơn vị cấp nước sẽ ngừng dịch vụ cấp nước sau 7 ngày kể từ ngày có giấy thông báo tiền nước (lần 2).
 • Tạm ngừng cấp nước khi Khách hàng có hành vi xâm hại đến danh dự, thân thể Cán bộ công nhân viên Công ty cấp nước và uy tín của Công ty cấp nước.
 • Tạm ngừng cấp nước ngay lập tức khi Đơn vị cấp nước phát hiện Khách hàng có các hành vi vi phạm hệ thống mạng lưới cấp nước cũng như các hành vi trộm cắp nước sạch.