SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.

– Hội đồng quản trị:  03 người     Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

– Ban kiểm soát:       03 người      Trưởng ban và 02 thành viên.

– Ban Giám đốc:       04 người      Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc.

– Các Ban Chức năng – Nghiệp vụ: 06 Ban Chức năng – Nghiệp vụ.

– Các Trung tâm trực thuộc:         02 Trung tâm.

– Các Đơn sản xuất, kinh doanh: 02 Đội xây lắp và 07 Khối Ghi thu và Trạm.

Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và đại diện cho các cổ đông để quyết định phương án sản xuất kinh doanh, phương án tổ chức, cơ chế quản lý của Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty do Ban Giám đốc điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có các Ban chức năng – nghiệp vụ giúp việc gồm:

  1. Ban Tài chính – Kế hoạch
  2. Ban Tổ chức – Hành chính
  3. Ban Kinh doanh
  4. Ban Kỹ thuật
  5. Ban Quan hệ khách hàng
  6. Ban Quản lý dự án

Tổ chức Đoàn thể (Trực thuộc Tổng Công ty CP Vinaconex)

+ Đảng: Đảng bộ Công ty (có 04 Chi bộ trực thuộc).

+ Công đoàn: BCH Công đoàn và 17 Tổ Công đoàn bộ phận.

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.